നാളത്തെ ഭാരത ബന്തുമായി സഹകരിക്കില്ല: കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി

കണ്ണൂർ: നാളെ നടത്തുന്ന ഭാരത ബന്തുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കണ്ണൂർവാത്തകൾ ഓൺലൈനിനെ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: