കണ്ണൂർ ടൗണിൽ കടകൾ നാളെ മുതൽ അടച്ചിടും

കണ്ണൂർ ടൗണിൽ കടകൾ നാളെ മുതൽ അടച്ചിടും. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്‍ വരെ കടകമ്പോളങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലീസ് നഗരത്തിൽ അനൗണ്സ്മെന്റ് നടത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: