കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ അവസ്ഥ ; പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൂമ്പാരം

(ചിത്രം 12-08-2018 വൈകുന്നേരം സക്കരിയ ചക്കരക്കൽ പകർത്തിയത്)

കണ്ണൂർ ; പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മുക്ത കണ്ണൂർ എന്ന വൻ പ്രചരണം നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ടൌണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അത് പോലെ വൈസ്റ്റു സാദനങ്ങൾ കൊണ്ട്‌ തള്ളുന്ന കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്, നോക്കുക കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ ടൗൺ ഒണ്ടെൻ റോഡിന്റെ കാഴ്ച്ച, ചീഞ്ഞ മണം കൊണ്ട്‌ കാൽ നടക്കാര്ക്ക്‌ നടന്നു പോകുവാൻ പോലും സാദിക്കുന്നില്ല, അധികാരികൾ കണ്ണു തുറന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, റോഡിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവര്ക്ക്‌ കനത്ത രീതയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: