ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മടക്കര പാലത്തിന് സമീപം തെങ്ങ് വീണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു

ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മടക്കര പാലത്തിന് സമീപം  തെങ്ങ് വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ഓട്ടകണ്ണൻ മഹമൂദ് എന്നയാളാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
മടക്കര പാലം ടോൾ ബൂത്തിനടുത്തു കരിമ്പ് ജ്യൂസും ഉപ്പിലിട്ടതും വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: