സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലുള്ള വിചാരണത്തടവുകാര്‍ക്ക്‌ ഒരു മാസത്തെ ജാമ്യം

സംസ്ഥാനത്തെ വിചാരണത്തടവുകാര്‍ക്ക് ഒരു മാസത്തെ ജാമ്യം. ലോക്ഡൗണ്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇടക്കാലജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഹൈക്കോടതിയാണ്. താമസസ്ഥലത്തെത്തിയാല്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ, ലോക്ഡൗണ്‍ നിര്‍േദശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ ജാമ്യം റദ്ദാക്കുമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: