കണ്ണിനു കൗതുകമായി ഇരിക്കൂർ മാമാനിക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ

കണ്ണൂർ: ഇരിക്കൂർ മാമാനികുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഗലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാർക്ക് കൗതുകമാകുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമാണ് നാഗലിംഗം. ഇതിന് കൈലാസപതി എന്നും പേരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന നാഗലിംഗ പൂവുകൾ ഇവിടത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ക്ഷേത്രമുറ്റത്തുള്ള വലിയ നാഗമരം വർഷത്തിൽ മൂന്നു തവണയാണ് പൂക്കുന്നത്. ഈ പുഷപങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് തൊടാനോ പറിക്കാനോ അനുവാദമില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: