നാറാത്ത് കാക്കത്തുരുത്തിയിൽ ഇരുനൂറോളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടയിൽ; മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി

നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വളപട്ടണം പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ നാറാത്ത് കാക്കത്തുരുത്തി പൂർണ മായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. കാക്കത്തുരുത്തിയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 200 ഓളം കുടുംബങ്ങൾ ആണ് വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയത് ഇവരെ മുഴുവനും അവരുടെ മറ്റു കുടുംബ വീടുകളിലേക്കും കമ്പിൽ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുമായാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത്. നാട്ടുകാർ ആണ് രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: