പയ്യാമ്പലത്ത് സൗജന്യ സംസ്കാരം നിർത്തി

കണ്ണൂർ: പയ്യാമ്പലം ശ്മശാനത്തിൽ സൗജന്യ സംസ്കാരം
കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ നിർത്തി
കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും 1500 രൂപ ഇടാക്കും ബി.പി.എല്ലു കാർക്ക് സൗജന്യം കോർപറേഷൻ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളവർക്ക് 3000 രൂപയും ഈടാക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: