കണ്ണൂരിൽ നാളെ (18/12/18)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ അങ്ങാടി, കൊയപ്പാറ, തലായി ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ 18) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാട്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മൂഴിവയൽ, കുണ്ടംചാൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ 18) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ വെള്ളുവയൽ മരമില്ല്, വേശാല കോമക്കരി ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ 18) രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

PWD ആവശ്യാർഥം പോസ്റ്റുകൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ മൂന്ന് സെന്റ് കോളണി, പറശ്ശിനി റോഡ്, പറശ്ശിനിപാലം, അരിമ്പ്ര, ചാത്തോത്തുകുന്നു, നണിയൂർ നമ്പ്രം, കുറ്റിച്ചിറ, എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 18)രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 :30 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. പഞ്ചായത്തിൻറെ ആവശ്യാർഥം പോസ്റ്റുകൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നജോലി നടക്കുന്നതിനാൽ ചേലേരി മുക്ക്, മുണ്ടേരിക്കടവ്, കയ്യങ്കോട്, നൂഞ്ഞേരി എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ (ഡിസംബർ 18)രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 :30 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പിണറായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെ ക്ഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന .വെണ്ടുട്ടായി, കനാൽ ക്കര, പന്തക്ക പറ, ഉമ്മൻ ചിറ, ഇടക്കണ്ടിമുക്ക്,കണിയാങ്കണ്ടി മുക്ക് എന്നിവടങ്ങളിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: