കവിയും പ്രഭാഷകനും വാഗ്മിയും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ എൻ.കെ. കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (87) അന്തരിച്ചു

കണ്ണൂർ വിചാര കേന്ദ്രത്തെ ദീർഘകാലം നയിച്ച കവിയും പ്രഭാഷകനും വാഗ്മിയും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ എൻ.കെ. കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ (87) ഇന്ന് വെളുപ്പിന് അഴീക്കോടുള്ള സ്വവസതിയിൽ അന്തരിച്ചു.

റിട്ട.എയർ ഫോഴ്സ്, കാനറ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകനായും ജോലി ചെയ്തു. ഞങ്ങളോ നിങ്ങളോ, വഴിയോരക്കാഴ്ചകൾ , ഉത്തരകേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമുഖപൈതൃകം, എൻ്റെ പ്രേമം നിനക്കായി, വിശ്വദർശനം, വിശ്വമഹിമ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ .
ഭാര്യ ചിത്രലേഖ
മക്കൾ ഷെല്ലി, ഷൈനി, ഷെറീന.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: