ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻറ് നടത്തപ്പെടുന്നു

സുൽത്താൻ ക്ലബ്ബിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 4’S Under 18 ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെൻറ് 05 /01 /2019 ശനിയാഴ്ച ഏച്ചൂർ, പന്നിയോട്ട് വെച്ച് നടക്കുന്നു

വിവിധ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ

9544427921,9567476154,8606313616…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: