കാണ്മാനില്ല എന്ന് വാർത്തകൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ആറ്റടപ്പ സ്വദേശി “ബാദുഷ”യെ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂർ ആറ്റടപ്പ സ്വദേശി “ബാദുഷ” എന്ന 14 വയസുള്ള ഈ കുട്ടിയെ 25-12-2018 മുതൽ കാണ്മാനില്ല എന്ന് നേരത്തേ വാർത്ത വന്നിരുന്നു ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടിയതായി വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചു

9567177630

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: