കേരള സർക്കാരിന്റെ “സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി” ക്ക് യുവതലമുറയുടെ മികച്ച പിന്തുണ.

കേരള സർക്കാരിന്റെ “സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി” ക്ക് യുവതലമുറയുടെ മികച്ച പിന്തുണ. മോസ്‌കോ നഗർ അണ്ടലൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടലൂർ കിഴക്കും ഭാഗത്തെ 30 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് യുവാക്കൾ കൃഷി ഇറക്കിയത്. മെയ്‌ 17 നാണ് നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ഘട്ട പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് മെയ്‌ 19 ന് ആദ്യ 10 സെന്റിൽ യുവാക്കൾ കൃഷി ഇറക്കി. വിത്ത് ഇടൽ അണ്ടലൂർ കിഴക്കും ഭാഗത്തെ മികച്ച കർഷകരായ കുമ്മക്കരോതത് ലീലയും,കുമ്മക്കരോതത് സുനിൽകുമാറും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. കുമ്മക്കരോതത് ലീല അണ്ടലൂർ കിഴക്കും ഭാഗത്തെ നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പഴയ കാല മുന്നണി പോരാളി ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുമ്മക്കരോതത് സുനിൽ കുമാർ മികച്ച നെൽ – പച്ചക്കറി – ക്ഷിര കർഷകനും കൂടി ആണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടി കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കും. കൂടാതെ യുവാക്കളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് ധർമ്മടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ. ടി. അനിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഐഎം അണ്ടലൂർ കിഴക്ക് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും, DYFI അണ്ടലൂർ കിഴക്ക് യൂണിറ്റിന്റെയും മികച്ച പിന്തുണയും യുവാക്കൾക്ക് കൂട്ടായി ഉണ്ട്. സിപിഐഎം അണ്ടലൂർ കിഴക്ക് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി നിഗിലും, DYFI യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അഷ്റിൻ നും ആണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: