കൂത്തുപറമ്പ് ശക്തിയേർസ് റിസോളിംങ്ങ് കമ്പനിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഒരു മരണം

8 / 100

കൂത്തുപറമ്പ് ശക്തിയേർസ് റിസോളിംങ്ങ് കമ്പനിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ചാല കൊയ്യോട് റോഡിലെ  പവിത്രനാണ് മരിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: