നെല്‍വയല്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് റോയല്‍റ്റി; കണ്ണൂർ ജില്ലയില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി

10 / 100
കണ്ണൂർ :സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നെല്‍വയലുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നെല്‍കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും പാട്ടത്തിന് നെല്‍കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരും യാതൊരുതര  പരിവര്‍ത്തനവും വരുത്താതെ തരിശായി ഇട്ടിരിക്കുന്നവരുമായ അഞ്ച് ഏക്കര്‍ വരെ പാടം ഉള്ള എല്ലാ ഭൂവുടമകള്‍ക്കും റോയല്‍റ്റി നല്‍കുന്നു.  ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് അനുസരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗധണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് ആനുകൂല്യം നല്‍കുക.
വയലുകളില്‍ വിള പരിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയര്‍വര്‍ഗങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, എള്ള്, നിലക്കടല തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വകാല വിളകള്‍ (നെല്‍വയലിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം വ്യതിയാനം വരുത്താതെ) കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂവുടമകള്‍ക്കും റോയല്‍റ്റി ലഭിക്കും.  അപേക്ഷകള്‍ www.aims.kerala.gov.in എന്ന പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈനായി ഉടന്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.  കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വ്യക്തിഗത ലോഗിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായോ അക്ഷയകേന്ദ്രം വഴിയോ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.  അപേക്ഷയോടൊപ്പം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ കരമടച്ച രശീത്/കൈവശാവകാശ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വോട്ടര്‍ ഐ ഡി, ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്, പാന്‍കാര്‍ഡ് തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ, ബാങ്കിന്റെയും ശാഖയുടെയും പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍, ഐ എഫ് എസ് കോഡ് മുതലായവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ  പേജ്/റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് ലീഫ് എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: