വളപട്ടണത്ത് വയോജന പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും

വളപട്ടണം: വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്‌ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.മുഹമ്മദ് അശ്രഫ് വെള്ളിയാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചു. 24 കോടി രൂപ വരവും, 20 കോടി ചെലവും, 20 കോടി നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കന്നതാണ് ബജറ്റ്. ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ഭിന്നശേഷീസൗഹൃദം, മാലിന്യ നിർമാർജനം എന്നിവയ്ക്ക് തുക വകയിരുത്തി. ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവിൽ വനജ ടാക്കീസിനടുത്ത് വയോജന പാർക്ക് നിർമിക്കും. ടൂറിസം വികസനത്തിന് എം.എൽ.എ. ഫണ്ടിൽനിന്ന് ഒന്നര കോടി രൂപ നീക്കിവെക്കും. ദാരിദ്യനിർമാർജനത്തിന്നും തുക വകയിരുത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: