ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു



ഇരിക്കൂർ എംഎൽഎയുടെ  പ്രത്യേക വികസന നിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം വിനിയോഗിച്ച് ഉദയഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാണിയക്കാട്ടുപടി ചെറുവല്ലരി പൊന്നാമറ്റംപടി റോഡ്,  ഉദയഗിരി തുമരക്കാട് റോഡ് ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം വിനിയോഗിച്ച് ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  ഉപ്പുകണ്ടം ഭൂദാനം റോഡ്, ഒറ്റത്തെ-പെരുമുണ്ട ആനക്കുഴി കോളനി റോഡ് ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾക്കും 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം വിനിയോഗിച്ച് ആലക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനത്താം വളപ്പ് വെള്ളരിങ്ങോട് ചെറുപാറ റോഡ് ടാറിങ് പ്രവൃത്തികൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: