ഇരിട്ടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം — പായം ഭാഗത്തെ തൂണിന്റെ പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി രണ്ടു ദിവസായത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും

ഇരിട്ടി : ഇരിട്ടി പുതിയ പാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തൂണിന്റെ പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും. ഇരിട്ടി ടൗൺ ഭാഗത്തെ തൂണിന്റെ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പായം ഭാഗത്തെ തൂണിന്റെ പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി നിലച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തിയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി നടത്താൻ കരാർ കമ്പനി ഒരുങ്ങുന്നത്. പുഴയിൽ ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണിട്ട് നികത്തി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും തുടർന്ന് വന്ന കാലവർഷത്തിൽ പുഴയിൽ രൂപപ്പെട്ട കുത്തൊഴുക്കിൽ മണ്ണും പൈലിംഗ് പ്രവർത്തികളും ഒഴുകിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച പ്രവർത്തിയാണ് രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ മണ്ണും മറ്റും ഒഴുകിപ്പോയ സ്ഥലത്തു ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് വീണ്ടും തള്ളി അനുബന്ധ റോഡും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

പാലത്തിന്റെ തൂണിനായി ആറ് പൈലിംഗാണ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. അതിൽ ഒരു പൈലിംഗ് പ്രവർത്തി കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിന് മുൻപ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. 144 മീറ്റർ നീളവും 12 മീറ്റർ വീതിയുമാണ് പുതിയ പാലത്തിനുണ്ടാവുക. 52 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന തലശ്ശേരി – വളവുപാറ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി കാലാവധി തീരാൻ ഇനി ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തി ഏകദേശം 70 ശതമാനവും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: