പരിയാരം വിളയാങ്കോട് നേഷണൽ ഹൈവേയിൽ മരം കടപുഴകി വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

പരിയാരം വിളയാങ്കോട് ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം നേഷണൽ ഹൈവേയിൽ വൻ മരം കടപുഴകിവീണ്

ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമന സേനകളും ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അഗ്നി ശനമന സേനകൾ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: