പി.എസ്.സി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കണ്ണൂർ കലക്‌ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ തല കുത്തി നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ : ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ നിയമന കുറവ് പരിഹരിക്കുക, സര്‍വകലാശാലകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഒഴിവുകള്‍ നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും നികത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് പി.എസ്.സി ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ കണ്ണൂര്‍ കളക്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ തല തറയില്‍ കുത്തി നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു.
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലവധി രണ്ടര വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്ബോള്‍ 46825 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും 5407 നിയമനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നടന്നത്.
മുന്‍കാല ലിസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നും സാധാരണ 11000ല്‍ കൂടുതല്‍ നിയമനങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും കുറവ് നിയമനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ആരോപിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: