കോവിഡ് 19: കടകളിൽ സമദൂരം പാലിക്കാനുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മയ്യിൽ പോലീസ് പെയിൻറ് വിതരണം നടത്തി

മയ്യിൽ: കടകളിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാതെ ഒരു മീറ്റർ ദൂരം വിട്ട് നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആൾക്കാർക്കു നിൽക്കാൻ അടയാളം മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെയിൻറുകൾ എസ്.ഐ ദിനേഷ്, എ.എസ്.ഐ പ്രദീപൻ, നവാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം നടത്തി. മയ്യിൽ, കൊളച്ചേരി, കമ്പിൽ, നാറാത്ത്, കണ്ണാടിപ്പറമ്പ തുടങ്ങിയ മയ്യിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് വിതരണം നടത്തിയത്. ദിവസങ്ങളോളം കടക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: