വാഹന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലേക്കു പോകുന്ന താവക്കര സെൻട്രൽ അവനിയോ മുതൽ തായത്തെരു ജുമാമസ്ജിത് വരെയുള്ള റോഡ് ടാറിങ് പ്രവർത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ

ജനുവരി 1 മുതൽ 3വരെ ഗതാഗതം നിരോതിചിരിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: