വരുന്ന ഒക്ടോബർ രണ്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം ജന്മവാർഷികം; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗാന്ധി ഛായാചിത്രം നിർബന്ധം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

കണ്ണൂർ: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം ജന്മവാർഷികം ഈ വർഷം സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാലയങ്ങളോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കാര്യാലയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രം വെയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി.രവീന്ദ്രനാഥ് നിർദ്ദേശം നല്കി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ കാര്യാലയങ്ങളിലും മാഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഛായാചിത്രം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ്, കൂടാതെ ഇത് പുതുതലമുറക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: