നവംബർ നാലിന് കെഎസ്ആർടിസി പണിമുടക്ക്

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ നവംബർ നാലിന് പണിമുടക്കും. എല്ലാ മാസവും അവസാന പ്രവർത്തി ദിവസം ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുക, ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വാടകവണ്ടി നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ 14 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയനും വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും ഉൾപ്പെടെ ടി ഡി എഫാണ് നവംബർ നാലിന് പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.മൂന്നിന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നാലിന് അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് സമരം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: