കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിൽ വച്ച് ആഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ കവർ കളഞ്ഞുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്

കണ്ണൂർ കാൾടെക്സിൽ വച്ച് ആഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ കവർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥർ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപെടുക

Ph. 04972763337 9497964032

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: