നാളെ സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസം

1.09.2018 ശനിയാഴ്ച എല്ലാ ഗവൺമെന്റ്, എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്കും പ്രവൃത്തി ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ(അക്കാഡമിക്) അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: