മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ല ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസറെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ക്രൈം

റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫീസറായി കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണത്തെ അദീബ് റഹ്മാൻ കെ.പിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു വർഷമാണ് കാലാവധി. വളപട്ടണം ഹൈസ്കൂൾ റിട്ടയർ ഡ് അധ്യാപകനും പൊതു പ്രവർത്തകനുമായ എം.അഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ മാസ്റ്ററുടെ മകനും പൊതു പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം.വയനാട് സ്വദേശിയായ സീനത്താണ് ഭാര്യയും അസ്ഹൽ അഹമ്മദ് മകനുമാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: