പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളെജ് പരിസരത്ത് നിന്നും സ്വര്‍ണാഭരണം കളഞ്ഞു കിട്ടി

പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളെജ് പരിസരത്ത് നിന്നും ഒരു സ്വര്‍ണാഭരണം കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥര്‍ തെളിവ് സഹിതം വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി  ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്‍: 049778100

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: