മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വയേ മിത്രം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നാളെ മുതൽ

ഉരുവച്ചാൽ: മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ വയേ മിത്രം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യ പ്രഭാത

ഭക്ഷണം നൽക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് നാളെ തുടക്കം.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൻവയോജന കൾക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമാവുന്നത്

മട്ടന്നൂർനഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള 26 വയോജമിത്രം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വയോജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽക്കുക.
ഇതിനായി 26 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 2600 പേരാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
കുടുംബശ്രീ ,എഡി എസ് വഴിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി നഗരസഭ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്
നിലവിൽ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശപ്പ് രഹിത മട്ടന്നൂർ പദ്ധതി വഴി ഉച്ചഭക്ഷണവും നൽക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ രാവിലെ 11 നു മട്ടന്നൂർ എംഎൽഎ
ഇ പി.ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: