ജൂലൈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തിയതി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു

ജൂലൈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തിയതി വരെ

നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: