കാൺമാനില്ല

ഈ ഫോട്ടോ യിൽ കാണുന്ന ഗോപാലൻ (65) പഴയങ്ങാടി ഏഴോത്ത് നിന്നും കാണാതായിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും വിവരം, ലഭിക്കുന്നവർ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിക്കുക 9497980871 04972870233

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: