ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

കനത്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കൊട്ടിയൂർ-പാൽചുരം റോഡിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതായി കേളകം പോലീസ് അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: