ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ അവസാനിക്കും

അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ വറുതിക്കാലത്തിന് വിരാമമിട്ട് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ

ട്രോളിംഗ് നിരോധനം അവസാനിക്കും കടലിൽ പോകാൻ പുതിയ വലകൾ വാങ്ങിയിയും, കേട് പാടുകൾ തീർത്തും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികൾ മറുനാടൻ തൊഴിലാളികൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നാട്ടിൽനിന്നെത്തി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ബോട്ട് കടലിലിറങ്ങുന്നതോടെ തീരം സജീവമാവും, മത്സ്യത്തിന്റെ വിലയും കുറയും ശുദ്ധമായ മത്സ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: