കാർഷികയന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണം

കണ്ണൂർ: ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 33 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാർഷിക കർമ്മസേനകൾ, കുടുംബശ്രീ, പാടശേഖര സമിതികൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന കാർഷികയന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണം ഇന്ന്(ജനുവരി 31) നടക്കും. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ വി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: