ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവ നഗരിൽ തണീർ പന്തൽ ഒരുക്കി എം.എസ്.എഫ്

കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവ നഗരിയിൽ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആഷിഫ് നാമത്തില്‍ കുടിവെള്ള വിതരണം ചെയ്ത എം.എസ്.എഫിന്‍റെ പ്രവർത്തനം
ശ്രദ്ധ്യമായി. രാവിലെ ആരംഭിച്ച കുടിവെള്ള വിതരണം വൈകിട്ട് വരെ തുടർന്നു.ആദ്യം ദിവസം മോരും രണ്ടാം ദിവസം വത്തക്ക വെള്ളവും വിതരണം ചെയ്തു.ഷഹബാസ് കായ്യത്ത് ,ഇജാസ് ചക്യത്ത് മുക്ക്,സല്‍മാന്‍ ഫാരിസ്,നസീഫ് ,ഷഫാദ് ,മാസിന്‍ ,ഫിദാന്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്യം നല്‍ക്കി..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: