ഇരിണാവിൽ നിന്നും പുതിയതെരുവിലേക്കുള്ള യാത്രാ മദ്ധ്യേ പഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു

പഴ്സ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടി time: 7:30 pm

മുഹമ്മദ് നവാസ് പി പി. പൊയ്ത്തും കടവ്, അഴീക്കോട് 9633230955

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: