കൂത്തുപറമ്പ് ടൗണിൽ പൊതുകിണർ അപകട ഭീക്ഷണിയിൽ: അധികാരികൾ  തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ

കൂത്തുപറമ്പ്‌ ബസ്റ്റാന്റിൽ റോഡ്സൈഡിലെ ഡ്രയ്നേജ്‌പണിക്കിടെ പൊളിച്ച്മാറ്റിയ കിണർ അപകടാവസ്ഥയിൽ കിണറിന്റെ

സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ച്നീക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ദിവസേന ആയിരകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ഇതുവഴി പോകുന്നത്. അതേപോലെ ഡ്രയ്നേജ്‌വഴിപോകുന്ന വെള്ളം കിണറിലേക്കിറങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്‌ ഇത്‌ അധികാരികൾ മനസിലാക്കി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: