ഇലട്രിക് പോസ്റ്റിന് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതും പോസ്റ്റർ പതിപ്പിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹം: 5000 പിഴ

ഇലട്രിക് പോസ്റ്റിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച് പരസ്യം എഴുത്തുന്നവർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചിഹ്നവും പരിപാടികൾ എഴുത്തുന്നവർക്കും എതിരെ കേരള പോലീസ്.

കേരള പൊലീസ് ആക്റ്റ് 120ഡി വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതിക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഒന്നിന് 5000 രൂപ ഈടാക്കും. എഴുതുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക നേതാകൾക്കുമെതിരെയായിരിക്കും കേസെടുക്കുക.

പോസ്റ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതുമൂലം ലൈൻമാൻമാർ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും വഴുതി വീണ് അപകടങ്ങൾ കൂടിയത് മൂലമാണ് പോലീസിന്റെ ഈ നടപടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: