മീൻകുന്ന് വലിയപറമ്പ് റസീനസിൽ താമസിക്കുന്ന ഫാത്തിമ. എം(6) മരണപെട്ടു

മീൻകുന്നു ബീച്ചിന് സമീപം വലിയ പറമ്പ് റസീനസിൽ താമസിക്കുന്ന ഫാത്തിമ. എം(6) മരണപെട്ടു. പിതാവ്, ഹനീഫ ഇ. കെ (ഖത്തർ ). മാതാവ്. ഷബ്‌ന എം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: