സി.എച്ച്. എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ കൈമാറി

സി.എച്ച്. എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന് വേണ്ടി 2009 – 11 വർഷ സയൻസ് ബാച്ച് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ കൈമാറി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: