ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി; ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു

9 / 100

കൊച്ചി: തിരുന്തപുരം വിമാത്താളം ഴിയുള്ള സ്വക്കത്തുമായി ന്ധപ്പെട്ടു ള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച കേസി മുഖ്യന്ത്രിയുടെ മു പ്രിസിപ്പ സെക്രട്ടറി എം. ശിങ്കറെ ഫോഴ്മെന്‍റ് സ്റ്റഡിയി വിട്ടു. കൊച്ചി ജില്ല സെക്ഷസ് കോതി ഴ് ദിത്തേയ്ക്കാണ് ശിങ്കറെ ഡി സ്റ്റഡിയി വിട്ടത്.

നിക്ക് രോഗ്യപ്രശ്നങ്ങ ണ്ടെന്നും തുച്ചായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഗുരു രോഗ്യപ്രശ്നങ്ങക്ക് യാക്കുമെന്നും ശിങ്ക കോതിയെ റിയിച്ചു. ക്തമാ ടുവേയുണ്ടെന്നും ശിങ്ക കോതിയെ റിയിച്ചു.

ശിങ്ക ക്ഷണം ഴിക്കാ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെന്നും ത് ദ്ദേത്തിന്‍റെ രോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങ ണ്ടാക്കുമെന്നും ഡി കോതിയെ റിയിച്ചു.

ശിങ്കക്ക് യുവേ ചികിത്സ പ്പാക്കമെന്നും കോതി ഡിയോട് ശ്യപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരം റിനുശേഷം ശ്യമെങ്കി ഡോക്ടറുടെ ടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാമെന്നും കോതി റിയിച്ചു.  

തുച്ചയായി ശിങ്കറെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. മൂന്ന് ണിക്കൂ ചോദ്യം ചെയ്യുന്പോ രു ണിക്കൂ വിശ്രമം നുദിക്കമെന്നും കോതി ഡിയോട് ശ്യപ്പെട്ടു. ശിങ്കറിന് മൂന്ന് കുടുംബാംങ്ങളെ കാണാനും കോതി നുതി കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: