തലശ്ശേരി വടക്കുമ്പാട് മോതിരവളളി രാഹുൽ എം.വി (26) അന്തരിച്ചു.

തലശ്ശേരി വടക്കുമ്പാട് മോതിരവളളി രാഹുൽ എം.വി (26) അന്തരിച്ചു.

അച്ഛൻ: രാജൻ (റിട്ടേഡ് മിലിട്ടറി) അമ്മ: കുമാരി
സംസ്കാരം കാലത്ത് 9:00 മണി തലശ്ശേരി ലോട്ടസ് ടാക്കീസിന് സമീപം സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: