ആന്തൂർ നഗരസഭ പരിധിയിൽ സ്വഛ് ഹി സേവാ ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഏകാംഗ നാടകം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ധർമ്മശാല:ആന്തൂർ നഗരസഭ പരിധിയിൽ സ്വഛ് ഹി സേവാ ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം

ഏകാംഗ നാടകം ധർമ്മശാല പരിസരത്തും ബക്കളത്തുമായി നടത്തപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: