ചാലക്കുന്നിൽ നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്നു. വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.

ദേശീയപാത ബൈപാസിലെ കുഴികൾ കാരണം തുർച്ചയായുള്ള അപകടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചാലക്കുന്ന് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: