കണ്ണൂരിൽ നാളെ ജൂലൈ (30 വ്യാഴാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ മാവിന്‍കീല്‍, പയ്യട്ടം, കുടുംബക്ഷേമകേന്ദ്രം, കച്ചേരിത്തറ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജൂലൈ 30 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി  വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ മുത്തുകുറ്റിപ്പൊയില്‍, താളിക്കാട്, മള്ളന്നൂര്‍, കെ സി നഗര്‍, കുണ്ടേരിപ്പൊയില്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 30 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി  വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ താളിച്ചാല്‍ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ജൂലൈ 30 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ ചാമ്പാട്, കല്ലിക്കുന്ന്, ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍, എവര്‍ഷൈന്‍, സണ്‍ഷൈന്‍, കുണ്ടക്കണ്ടംചാല്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ ജൂലൈ 30 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: