വനിതാ കമ്മീഷനിന്റ കുമ്പസാര നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം: പ്രതിഷേധിച്ച് ചീക്കാട് KCYM/SMYM യൂണിറ്റ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി

വനിതാ കമ്മീഷനിന്റ കുമ്പസാര നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം: പ്രതിഷേധിച്ച് ചീക്കാട് KCYM/SMYM യൂണിറ്റ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനംവും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകുയും ചെയ്തു. കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ മുറി പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം അയിരുന്നു അത്. പ്ലേയ്കാർഡും, വനിതാ കമ്മീഷൻ നീതി പാലിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ആണ് KCYM ഇന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് കൂടാതെ KCYMഇന്റെ പ്രമയം അവതരിപ്പികുകയും ചെയ്തു . പ്രതിഷേധതിയിൽ.ഡയറക്ടർ ഫാ:അനീഷ് കട്ടക്കയത്തിൽ,പ്രസിഡന്റ്‌ ജോബിൻ ഗണപതിപ്ലാക്കൽ, അജൽ പന്തലാനിക്കൽ, റോബിൻ അറയ്ക്കൽ എന്നവരും നേതൃതൃം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: