മാഹിയിൽ വൈദ്യുതിനിരക്ക് കൂട്ടി

മാഹി ഉൾപ്പെടെ പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതിനിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. വിവിധ സ്ലാബുകളിൽ 20 പൈസ മുതൽ 50 പൈസ വരെയാണ് വർധന. ഗാർഹിക ഉപയോക്താക്കൾക്ക്‌ 100 100 യൂണിറ്റ് വരെ 1.30 രൂപയായിരുന്നത് 1.50 രൂപയായും 101 മുതൽ 200 യൂണിറ്റ് വരെ 2.25 രൂപയിൽനിന്ന് 2.50 ആയും കൂട്ടി. 201 മുതൽ 300 യൂണിറ്റ് വരെ 3.95 രൂപയിൽ നിന്ന് 4.35 രൂപയായും 300 യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ 5.10 രൂപയിൽനിന്ന് 5.60 രൂപയുയാമാണ് വർധിക്കുക.പുതിയ നിരക്ക് ജൂൺ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ബോർഡ് പുതുച്ചേരിയിൽ നടത്തിയ സിറ്റിങ്ങിൽ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കില്ലെന്ന്‌ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: