പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ല; കലക്ടർ

 

കണ്ണൂർ :പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലോക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ല ചില പഞ്ചായത്തുകൾ സ്വയം ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിയമപരമായി നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് എന്നും  കണ്ണൂർ ജില്ല കലക്ടർ ടി.വി സുഭാഷ്

ഇപ്പോൾ 144 മാത്രം മതിയാകും ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാതെ ഒരിടത്തും ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നും കലക്ടർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: