അഴീക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡ് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ചടച്ചു

അഴീക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ചടച്ചു. അഴീക്കൽ കണ്ണൂർ റോഡിൽ മണലിൽ ആണ് ടൌൺ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ചടച്ചത്. ഇനി അഴീക്കോട്കാർക്ക് കണ്ണൂർ പോകണമെങ്കിൽ പുതിയതെരു വഴി ദേശീയ പാതയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ലോക്ക് ഡൗൺ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: