പ്രവാസി ഗാനവുമായി സൽമാൻ മുഴപ്പിലങ്ങാട്

കുക്കുടു മീഡിയ ബാനറിൽ
മരുഭൂമിയിലെ പൂക്കാലം എന്ന പ്രവാസി ഗാനവുമായി യുവ ഗായകൻ സൽമാൻ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ഇന്ന് നിങ്ങളുട മുമ്പിൽ എത്തുന്നു. 5മണിക്ക് Nailoos club youtub
LARICS&MUSICജമീല മുഴപ്പിലങ്ങാട്. പ്രൊഡിസേർ. റഫീഖ് ധർമ്മടം. Markating Nailoos club youtub chanal
Onlin pramoters:സമദ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്, റൗഫ്ശംസി മുഴപ്പിലങ്ങാട്. മുഫായിസ്‌ കണ്ണൂർ. Juthin രാജ്. കുത്തുപറമ്ബ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: